Skip to content

Възможности за финансиране

Актуални програми и инструменти за финансиране на мерки за енергийна ефективност в сгради

Тук ще намерите кратко описание на програмата и линк към офисицалната страница.

BG-RRP-4.026 – Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата

Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Начален срок: 09.05.2023 г. 11:00 ч.

Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ) – до 1 960.83 лв., при 100 % финансиране от страна на програмата.

Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия- до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Подаването на предложение за изпълнение на инвестиция се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез ИСМ-ИСУН 2020, чрез модула „Е-кандидатстване“.

Научете повече »

BG-RRP-4.024 -ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – II ЕТАП

Основната цел на настоящата процедура за предоставяне на средства от МВУ е устойчиво енергийно обновяване на националния сграден фонд от жилищни сгради.

Конкретни цели:

  • Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от жилищни сгради, чрез прилагане на интегрирани енергоефективни мерки;
  • Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при жилищни сгради;
  • Стимулиране на минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените жилищни сгради;
  • Ресурсна ефективност, икономическа целесъобразност, декарбонизация чрез ВЕИ, устойчив строителен процес;
  • Намаляване на енергийната бедност, чрез намаляване на разходите за енергия;
  • Подобряване на условията и качеството за живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.06.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 16.01.2024 г. 17:00 ч.

Научете повече »