Skip to content

Как протича обновяването?

Основни етапи при обновяването на сгради

Стъпка по стъпка – от идеята за обновяване до енергийно ефективна сграда.

Събиране на информация, анализ и вземане на решение за енергийно обновяване на жилищна сграда

Стъпка 1

Събиране и анализ на информацията

За да се оценят възможностите за обновяване на една жилищна сграда, е необходимо да се получи висококачествена и разнообразна информация:

  • Термовизионно заснемане
  • Консултации – живущите в сградата могат да получат безплатни консултации и информация по интересуващи ги въпроси, свързани с обновяването. Запишете се за консултация.
  • Предварителни разходи за обновяване – възможно е да се определят въз основа на исторически данни за обновяване на подобни сгради. Все пак трябва да се има предвид, че разходите за обновяване на всяка сграда могат да се различават значително, като се вземе предвид периодът от време, когато се обновява, техническото състояние на сградата, площта и др.

Научете повече

  • Възможности за финансиране на енергийно обновяване – внимателно проучете и разберете всички налични опции за безвъзмездно финансиране, кредитиране и какви са условията.

Научете повече.

  • Идентифициране на възможни строителни фирми – информация за възможни строителни предприемачи, които биха могли да извършат обновяването на сградата.

Научете повече.

Подготовка на документацията

Стъпка 1

Енергийно обследване и издаване на енергиен сертификат

Енергийно обследване и събиране на данни:

  • Извършва се подробен енергиен одит, за да се идентифицират областите с най-високо енергийно поътребление и възможностите за енергоспестяване
  • Събират се данни за потреблението на енергия, прави се енергиен модел на сградата.
  • Определя се базова линия за потреблението на енергия, спрямо която се анализират енергоспестяващите мерки
  • Изготвя се енергиен сертификат, в който се посочва класа на сградата преди и след обновяването и който съдържа подробна информация за енергийните и икономически показатели на мерките.

Финансиране и изпълнение на обновяването

Стъпка 1

Финансиране на проекта за обновяване

Избор на програма за финансиране.

Възможно е реализирането на проекта с помощта на спестяванията на ремонтния фонд на жителите. Ако сумата на спестяванията е недостатъчна, е възможно да се привлече допълнително финансиране.

За да получите финансиране, е необходимо да представите всички документи, изискани от финансиращия орган и/или кредитора. Научете повече.

 

Стъпка 2

Избор на строителна фирма

В съответствие с разработените изисквания за саниране на сгради е възможно да се изберат строителни фирми. Строителните фирми изготвят своя оферта за саниране на сградата заедно с подробно описание на обема на работата, вложените материали, срокове и др. След получаване на офертите те се сравняват с одитираната, за да се изберете икономически най-изгодния доставчик на услуги. Сключва се договор със строителна фирма.

 

Стъпка 3

Обновяване на жилищна сграда

По време на ремонта на сградата жителите могат да продължат обичайния си ритъм на живот. Ремонтът на сградата се извършва в съответствие със строителната документация, която съдържа информация за предстоящите работи, вложените материали, както и график. Строителният надзор и авторският надзор контролират и наблюдават ремонтните дейности, за да осигурят качественото им изпълнение съгласно строителния проект. В случай на несигурност жителите трябва да се свържат с тези сертифицирани специалисти. Добре е, ако в сградата има упълномощено лице, което при необходимост прави това от името на живущите в сградата. Отговорност на строителната фирма е да следи проекта и да го изпълнява добросъвестно.

Искам ли да обновя моето жилище?

Запишете се за безплатна консултация, по време на която консултанти от „Едно гише за обновяване-Брезово“ ще ви предоставят необходимата информация, относно възможности за обновяване на Вашето жилище.