Skip to content

Как протича обновяването?

Основни етапи при обновяването на сгради

Стъпка по стъпка – от идеята за обновяване до енергийно ефективна сграда.

Оценка на сградата

Първоначалната оценка на допустимостта, потребностите, ползите и необходимите финансови средства за реализация мерките по обновяване, която в зависимост от спецификата на инвестиционното намерение включва:

 • Определяне на допустимостта на сградата съгласно изискването за „механично съпротивление и устойчивост“.
 • Определяне на необходимите дейности свързани с повишаване на енергийната ефективност на сградата;
 • Прогнозна оценка на ползите – индикатори за спестявания, специфично потребление, срок на откупуване и др.;
 • Прогнозен бюджет.

Първоначална оценка на сградата и енергийният одит са критични процеси при оценката и подобряването на енергийните характеристики и цялостната устойчивост на сградите. Тези оценки помагат да се идентифицират области с потенциал за подобрение, препоръчват мерки за пестене на енергия и допринасят за по-екологични и рентабилни строителни операции.

Това е и етапът, в който се определя дали сградата е допустима за кандидатстване по конкретна процедура за финансиране.

Предварителната оценка може да включва:

Термовизионно заснемане

 • Консултации – живущите в сградата могат да получат безплатни консултации и информация по интересуващи ги въпроси, свързани с обновяването. Запишете се за консултация.
 • Предварителни разходи за обновяване – възможно е да се определят въз основа на исторически данни за обновяване на подобни сгради. Все пак трябва да се има предвид, че разходите за обновяване на всяка сграда могат да се различават значително, като се вземе предвид периодът от време, когато се обновява, техническото състояние на сградата, площта и др.

Технически паспорт

Техническите паспорти се съставят според изискванията на НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Технически паспорт за съществуваща сграда се съставя след проведено обследване и оценката на строежа, които се извършват по реда на глава трета на Наредба 5 за техническите паспорти. при следните условия:

 • Техническата паспортизация на сградите и съоръженията е регламентирана със Закон за устройство на територията и Наредба 5 за техническите паспорти от 2006 г., и Закон за управление на етажната собственост.
 • Съставяне на технически паспорт след извършено обследване се извършва от Консултант, получил удостоверение по реда на наредбата по чл. 166, ал. 2 от ЗУТ , или от проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност.
 • Собствениците на сградите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти на Консултант (фирма вписани в регистъра на МРРБ/ДНСК) или екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Техническото обследване на сграда включва:

 1. Съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж.
 2. Установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт.
 3. Анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация.
 4. Разработване на мерки.
 5. Съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.

Енергийно обследване

Извършването на обследване за енергийна ефективност на сгради или части от сгради в експлоатация, включително документите, които отразяват резултатите от обследването; издаването на сертификати за енергийни характеристики на сгради или части от сгради в експлоатация и изготвянето на оценка на енергийните спестявания на сгради се определят от Наредба № Е-РД-04-2 от 16 декември 2022г. за обследване за енергийна ефективност.

На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат сгради с РЗП над 250 кв.м.

Препоръчаните енергоспестяващите мерки се изпълняват в срок до три години.

Обследването за енергийна ефективност на сграда в експлоатация се извършва по независим начин от консултанти по енергийна ефективност, които са включени в състава на юридическо лице по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ, съответно чл. 44, ал. 2 от ЗЕЕ, и са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ. ( в страницата на АУЕР: https://seea.government.bg/ ).

Основните цели на енергийното обследване са:

6 основни етапа при обновяването на сгради

Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след всяко обследване за енергийна ефективност на сградата въз основа на резултатите от обследването.

Повече информация относно основните етапи на обследването за енергийна ефективност в сгради можете да прочетете тук.

Изготвяне на проектна документация за реализация на инвестиционен проект

4.1. Разработване на техническо задание/задание за проектиране

Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти определя обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, както и на свързаните с тях предварителни (прединвестиционни) проучвания и задания за проектиране.

Възложителят определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта. При възлагане на частите на проекта се спазват изискванията за задължителен минимален обхват и съдържание съгласно изискванията на наредбата.

Възложителят може да възложи на проектанта да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта, както и да събере информация и документи, необходими за проектирането, които са елемент на заданието за проектиране.

Техническото задание/заданието за проектиране е изключително важен елемент от инвестиционния проект. Качественото техническо задание е гаранция/необходимо условие за изготвяне на качествен инвестиционен проект в необходимия обем.

Повече за основните технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта можете да прочетете тук

4.2. Разработване на проектна документация/инвестиционен проект

Инвестиционните проекти могат да се възлагат и изработват в следните фази на проектиране:

 1. Идеен проект – идейният проект се изработва в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването ѝ е задължително, и в съответствие със заданието за проектиране (договора за проектиране). Когато няма изработено задание за проектиране, идейният проект изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране.
 2. Технически проект – техническият проект се изработва въз основа на съгласувания идеен проект, а в случаите, когато не е изработен идеен проект – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването ѝ е задължително, и заданието за проектиране (договора за проектиране). Техническият проект подлежи на съгласуване и е основа за изработване на работния проект или подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж, възлагане и изпълнение на строителството
 3. Работен проект (работни чертежи и детайли) – работният проект се изработва въз основа на съгласувания/одобрения проект в предходна фаза, а при еднофазно проектиране – в съответствие с предвижданията на действащия ПУП или с визата за проектиране, когато издаването ѝ е задължително, и със заданието за проектиране (договора за проектиране). Работният проект (работни чертежи и детайли), ако няма одобрен технически проект, подлежи на одобряване и е основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане и изпълнение на строителството.

С работния проект:

 1. се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на всички видове СМР и за доставка и монтаж на технологичното оборудване и обзавеждането на обекта;
 2. се осигурява възможност за ползването му като документация за договаряне изпълнението на строителството, вкл. чрез процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство и/или за доставка на оборудване при условията и по реда на ЗОП;
 3. се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 ЗУТ.

Обхватът на инвестиционните проекти в зависимост от вида, предназначението, големината и местоположението на проектираните обекти и изискванията към проектните решения може да включва следните проектни части:

 1. Части за архитектура и конструкции:
 • архитектурна;
 • интериор и обзавеждане;
 • конструктивна;
 1. Части за инсталации и мрежи на техническата инфраструктура:
 • водоснабдяване и канализация;
 • електрическа (електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации);
 • топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация;
 • енергийна ефективност, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради;
 • газоснабдяване.

Възложителят в зависимост от спецификата на обекта задължително възлага за изработване тези части на инвестиционния проект, въз основа на които може да се направи оценка за съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 и да се изпълни строежът. Всички документи – графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя. Не се съгласуват с подпис изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.

4.3. Оценка на съответствието на инвестиционните проекти

Идейният инвестиционен проект подлежи на съгласуване от главния архитект на общината въз основа на предварителна оценка за съответствие.

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им с основните изисквания към строежите.

Оценката обхваща проверка за съответствие със:

 • предвижданията на подробния устройствен план;
 • правилата и нормативите за устройство на територията;
 • изискванията на нормативните актове по всяко от основните изисквания към строежите;
 • взаимната съгласуваност между частите на проекта;
 • пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления;
 • изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;
 • други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;
 • изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;
 • националните изисквания за влагане на строителните продукти в строежите на предвидените в проекта експлоатационни характеристики на строителните продукти;
 • изискванията за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната среда по глава седма, раздел I от Закона за опазване на околната среда.

Оценката за съответствие се извършва:

 • с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация – за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, техните реконструкции, преустройства, основни ремонти и промяна на предназначението и др.
 • като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма – консултант, несвързана с проектанта – за обекти от първа до пета категория задължително, с изключение на обектите по т. 1.

Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района).

Управление и изпълнение на проекти по енергийно обновяване

5.1. Разрешаване на строителството

Строителните дейности по енергийно обновяване могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно ЗУТ.

Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината.

Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект.

В разрешението за строеж се вписват:

 • всички фактически и правни основания за издаването му;
 • условията, свързани с изпълнението на строежа, включително оползотворяването на хумусния земен слой;
 • премахването на сградите без режим на застрояване или запазването им за определен срок до завършването на строежа.

5.2. Стартиране, изпълнение и завършване на строителството/изпълнение на мерки за обновяване за ЕЕ

Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

За началото на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола/образец 2 за откриване на строителна площадка, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители от общината, от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта или от техническия ръководител за строежите от пета категория.

С разпоредбите на ЗУТ са регламентирани взаимоотношенията и взаимодействията между участниците в строителния процес и администрацията при започване, изпълнение и завършване на строежа, като са определени границите на отговорност на всеки един от тях.

Участници в процеса на строителството са възложителят, строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване (ако е приложимо).

Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори.

Възложителят/собственикът сключва договори за:

 • Изпълнение на СМР – със Строител.

Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа. Строителят изпълнява  строежи, съответстващи на направената от него регистрация по чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите за съответната група и категория строежи и вписан в Централния професионален регистър на строителя.

 • Изпълнение на строителен надзор – с Консултант Строителен надзор.

Правоспособността на Консултанта да изпълнява строителен надзор по време на строителството се удостоверява с валидно Удостоверение издадено от Началника на ДНСК и публикувано в Единния публичен регистър по устройство на територията.

 • Упражняване на авторски надзор – с проектанта на обекта.

Авторският надзор по време на строителството се осъществява от проектанта/проектантите по частите на инвестиционния проект и е задължителен за всички строежи от първа до пета категория включително.

 • Изпълнение на инвеститорски контрол – физическо или юридическо лице с необходимите образователни и професионални квалификации да осъществява контрол и координация по време на проектния цикъл вкл. изпълнението на СМР от името на собственика.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР за обновяване за ЕЕ, се удостоверяват със съставянето, приемането и подписването от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

5.3. Завършване на строителството. Разрешение за ползване.

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от одобрените проекти. Екзекутивната документация се съставя от изпълнителя, ако възложителят не е определил друг участник в строителството, съгласно разпоредбата на чл. 175, ал. 1 ЗУТ. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

Мониторинг и оценка на реализираните резултати от енергийното обновяване

Оценка на постигнатите енергийни спестявания след изпълнение на мерки за изпълнение на ЕЕ

Доказването на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за ЕЕ е регламентирано в ЗЕЕ и се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез обследване за енергийна ефективност.

Оценката за постигнати енергийни спестявания по чл.24, ал.1 се извършва от лице по чл.43, ал.1, съответно по чл.43, ал.2 от ЗЕЕ, като те не трябва да са били изпълнители на други обследвания в сградата през периода, за който се извършва оценяването на енергийните спестявания на конкретната сграда.

За целите на оценката по чл.24, ал.2, т.1 собственикът на сградата предоставя на лицето по чл.43, ал.1 или 2 от ЗЕЕ налични доклади от извършени обследвания на сградата и издадените въз основа на тях сертификати, включително документи, доказващи изпълнението на мерките и техническите им характеристики в съответствие с препоръките от предходни обследвания.

Резултатите от оценката за постигнати енергийни спестявания се оформят във вид на протокол за потвърдени количества спестена енергия в сграда, който съдържа информацията, необходима за издаване на удостоверения за енергийни спестявания по чл.74 от ЗЕЕ.

Протоколът се съставя на хартиен носител и в електронен формат по образец, утвърден от изпълнителния директор на АУЕР, подписва се от изпълнителя и от възложителя на оценката и се предоставя на възложителя.

Образецът на електронния формат на протокола по ал.6 се публикува на електронната страница на АУЕР.

Бази данни за енергийно обновяване

В следващата таблица можете да намерите полезна информация браншови организации и специалисти по енергийна ефективност, енергийни одитори, изпълнители /техници/ монтажници, необходими за всяка стъпка от енергийното обновяване.

Наименование

Линк

 

Енергийно обследване

Инвестиционно проектиране

Инсталации и строителни дейности

Камара на строителите в България

X

Камара на архитектите в България

X

Камара на инсталаторите в България

X

X

Българска асоциация за изолации в строителството

X

Българска фотоволтаична асоциация

X

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

X

Камара на енергийните одитори

X

Следващата таблица включва информация за основните органи, от които се прилагат политиките за енергийна ефективност.

Наименование

Основни отговорности

Линк

Агенция за устойчиво енергийно развитие

Агенцията за устойчиво енергийно развитие е администрация към министъра на енергетиката за провеждане на държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги, както и за насърчаване на производството и потреблението на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от възобновяеми източници, производство и потребление на газ от възобновяеми източници и производство и потребление на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта.

Министерство на енергетиката

Усилията на министерството са насочени към гарантиране на енергийната независимост на страната чрез разработване на собствени находища на енергийни ресурси и ускоряване на диверсификацията на източниците и пътищата, по които България получава вносни.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерството на регионалното развитие и благоустройството отговаря за провеждането на реформата в регионалното развитие на страната, устройството на територията, изграждането на основните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.

Искам ли да обновя моето жилище?

Запишете се за безплатна консултация, по време на която консултанти от „Едно гише за обновяване-Брезово“ ще ви предоставят необходимата информация, относно възможности за обновяване на Вашето жилище.