Skip to content

Обновяване на сгради

© Krasimir Romanski – Ro Dronography

REVERTER Bulgaria

Обновяване на жилищни сгради ​

Използването на енергийно ефективни материали и технологии е от съществено значение за подобряване на енергийната ефективност на всяка сграда, построена преди 30 или повече години.

Защо да обновим своя дом?

По-здравословна и приятна среда в дома. По-висока цена на имота. По-ниски сметки за отопление и ток. В дългосрочен план качественото обновяване на жилищните сгради оказва значително положително влияние, както върху качеството на живот на жителите, така и върху разходите.

Сградата е обновена и получава „втори живот“

Сметките за енергия намаляват до 50-60%

Предотвратяват се потенциални аварийни ситуации за сградата

Стойността на имота нараства с 10-30%

В жилището е осигурен оптимален микроклимат и се подобрява качеството на живот и здравето

Освобождаване от Данък сгради – от данък са освободени сградите със сертификати за енергийна ефективност – за различните типове сгради не се плаща данък от 3 до 10 години

Спестяват се природните ресурси, което спомага за опазване на околната среда

Предлагат се съфинансиране и различни форми на подкрепа

Енергийно ефективна сграда

Обновяването на една сграда, не само намалява консумацията на енергия, но също така, удължава живота й и увеличава стойността на имота.

Енергийни посланици на проект REVERTER
Фотоволтаични панели
Покрив
Подпокривно пространство
Прозорци
Вентилационна система
Външни врати
Отоплителна система
Система за топла вода
Цокъл, основи
Мазе
Сградни иснталации - канализация, ел. инсталация
Балкони и/или лоджии
Външни стени

Енергийно ефективна къща

Обновяването на вашата къща, не само намалява консумацията на енергия, но също така, удължава живота й и увеличава стойността на имота.

Bulgaris OSS
Фотоволтаични панели
Покрив
Подпокривно пространство
Прозорци
Вентилационна система
Външни врати
Отоплителна система
Система за топла вода
Цокъл, основи
Мазе
Сградни иснталации - канализация, ел. инсталация
Външни стени
Смяна на отоплението

Не сте сигурни дали жилището ви се нуждае от ремонт?

Ако не сте сигурни в необходимостта от енергийно обновяване на вашия дом, може да Ви бъде направено термографско заснемане с инфрачервена камера, която ще позволи визуално да се идентифицират местата, през които се губи топлина.

Можем да предложим услуга термография на вашата сграда или имот през зимните месеци. Моля, свържете се с нас за повече информация.

Едно гише за обновяване гр. Брезово към проект REVERTER

6 основни етапа при обновяването на сгради

Обновяването на една сграда е комплексен процес, който се състои от няколко етапа. Подготвили сме изчерпателна и задълбочена информация за всеки един от етапите на обновяване.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Оценка на сградатаn
Първоначалната оценка на допустимостта, потребностите, ползите и необходимите финансови средства за реализация мерките по обновяване. Първоначална оценка на сградата и енергийният одит са критични процеси при оценката и подобряването на енергийните характеристики и цялостната устойчивост на сградите.
Технически паспорт
Собствениците на сградите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти на Консултант (фирма вписани в регистъра на МРРБ/ДНСК) или екип от проектанти с пълна проектантска правоспособност.
Енергийно обследване
На задължително обследване за енергийна ефективност подлежат сгради с РЗП над 250 кв.м. Резултатите от обследването за енергийна ефективност се отразяват в доклад и резюме. Сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация се издава след всяко обследване за енергийна ефективност на сградата въз основа на резултатите от обследването.
Изготвяне на проектна документация за реализация на инвестиционен проект
Този този етап включва разработване на техническо задание/задание за проектиране, разработване на проектна документация/инвестиционен проект, оценка на съответствието на инвестиционните проекти
Управление и изпълнение на проектите
Този етап включва: разрешаване на строителството, стартиране, изпълнение и завършване на строителството/изпълнение на мерки за обновяване за ЕЕ, разрешение за ползване.
Мониторинг и оценка на реализираните резултати от енергийното обновяване
Доказването на постигнатите енергийни спестявания в резултат на изпълнени мерки за ЕЕ е регламентирано в ЗЕЕ и се осъществява не по-рано от една година след въвеждането на мерките за повишаване на енергийната ефективност при крайните потребители на енергия чрез обследване за енергийна ефективност.

Искам ли да обновя моето жилище?

Запишете се за безплатна консултация, по време на която консултанти от „Едно гише за обновяване-Брезово“ ще ви предоставят необходимата информация, относно възможности за обновяване на Вашето жилище.