Стартира проект REVERTER, насочен към енергийно бедните,  който ще създаде пътни карти за енергийно обновяване на домовете и ще реализира услугата „Едно гише“ за обновяване в четири пилотни европейски града

Едно гише за обновяване България, Брезово

Финансираният по програма LIFE на ЕС проект REVERTER има за цел да допринесе за подобряване на живота на хората в Европа, чрез увеличаване на енергийната ефективност в жилищните сгради. Проектът, цели да предостави решения за намаляване на енергийната бедност в Европа, чрез разработване на 9 различни пътни карти и работи в тясно сътрудничество с крайни потребители в 4 пилотни държави – България, Гърция, Латвия и Португалия, започна с успешна начална среща в Атина. Проектът и неговите резултати са изключително навременни, тъй като енергийната бедност е основен социално-икономически проблем на днешното общество, който лишава хората от основен жизнен стандарт и качество на живот.

Според последните данни на Евростат и други данни за енергийната бедност в Европа, около 7% от европейските граждани не могат да си позволят да отопляват домовете си адекватно, 6,4% съобщават за просрочени сметки за комунални услуги, повече от 16% харчат значително висок процент от доходите си за енергийни разходи, докато, от друга страна, 14,6% представят необичайно ниски енергийни разходи в резултат на ниските си доходи и недоотопляването на дома си (Бузаровски и др. 2020г.). Енергийната бедност е свързана главно с високите цени на енергията, ниските доходи на домакинствата и ниското ниво на енергийна ефективност в сградите и системите. Поради енергийната криза в Европа значението на тези фактори ескалира. Данните на Евростат показват рязкото увеличение на цените през първата половина на 2022 г.

Две от трите основни причини за енергийна бедност са трудните за повлияване от гражданите в определени държави, общини или градове, а именно енергийните разходи и доходите. Въпреки това е възможно да се подобри енергийната ефективност на сградите, в които живеят, тъй като различни фондове на ЕС, както и местни програми осигуряват достатъчна подкрепа за тези, които се стремят да обновят своите сгради. Уязвимите домакинства в България се отличават с изключителна пестеливост и липса на комфорт в домовете. Ниските доходи и затрудненото плащане на сметки за енергия води до недостатъчно отопление, недобри условия за живот, а оттам и здравословни проблеми.Основният проблем е, че хората понякога не са добре информирани за възможностите, които имат. По този начин една от целите на този проект е това да се промени – да се повиши осведомеността, да се информират и да се включат хората в конкретните пилотни региони на този проект, за да се информират и да действат за подобряване на качеството на живот чрез подобряване на енергийната ефективност на сградата, в която живеят.

REVERTER | Едно гише за обновяване България, Брезово

Димитрис Дамигос

Координатор на проекта REVERTER и Лаборатория по минни и екологични технологии, Национален технически университет в Атина

Проектът REVERTER, който се финансира по програма LIFE на Европейския съюз, има за цел да разработи 9 пътни карти за повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Пътните карти ще бъдат съобразени с характеристиките на сградния фонд, характеристиките на уязвимите домакинства и климатичните условия, за да обхванат достатъчно представителна група от случаи, които ще позволят по-мащабно внедряване и изпълнение на предложените мерки. Пътните карти ще се насочат първо към най- уязвимите и най- ниско енергийно ефективни домове (принципа на „първо най- уязвимите“), ще се справят с дилеми между наемател и собственик и ще адресират пазарни, информационни и поведенчески грешки, чрез създаването на услугата „Едно гише за обновяване“ (OSS – one-stop-shop), като стандарти за включване на уязвими домакинства в субсидирани програми за подобряване на енергийната ефективност на сградите Проектът ще тества пътните карти чрез създаване на мрежа от пилотни участници в четири европейски града ( Брезово – България, Атина – Гърция, Рига – Латвия и Коимбра – Португалия), които обхващат различни климатични региони и социално-икономически условия по отношение на възрастта и размера на сградите, собственика – процент на заетост, процент на многофамилни къщи и еднофамилни къщи, доходи, ценности и вярвания на обитателите и др.

Консорциумът по проекта

Проектът стартира през ноември 2022 г., изпълнява се от консорциум, състоящ се от 12 партньора – Национален технически университет в Атина – Лаборатория по минно дело и екологични технологии (Гърция), който е и координатор на проекта, Институт по системи и роботика (Португалия), Ekodoma Ltd. (Латвия), Клъстер Зелена Синергия (България), Fundació Europace (Испания), Фондация Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (Гърция), B-Link (Испания), Община Брезово (България), ЕКПИЗО – Потребителска асоциация „Качеството на живот” (Гърция), Община Коимбра (Португалия), „Енергийна агенция Рига” ( Латвия) и WIT Berry (Латвия).

Информация за община Брезово

Инж. Даниела Костова

Координатор проекти

Клъстер Зелена Синергия

Гр. Пловдив

www.greensynergycluster.eu

daniela@greensynergycluster.eu

office@greensynergycluter.eu